ZUS dotacje

Dofinansowanie na BHP z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jak i gdzie sięgnąć po pieniądze?
ZUS: nawet 90% bezzwrotnej dotacji na inwestycje.

Jako pierwsi w Polsce informowaliśmy, iż mamy ciekawą alternatywę współfinansowania swojej działalności ze środków krajowych. Już rok temu ogłaszaliśmy, że pojawiła się szansa na dotacje finansowane  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą BHP. Można już składać wnioski. My jako firma konsultingowa mamy na swoim koncie już kilka projektów pozytywnie zatwierdzonych przez ZUS.

Od ponad roku znajdujemy się w nowej siedmiolatce współfinansowania Polski przez Unię Europejską (2014-2020). Nie ma natomiast jeszcze możliwości sięgnięcia po te dotacje, niemniej konkursy mają już niebawem startować. Wciąż czekamy, aż po długotrwałych konsultacjach nowe programy zostaną ostatecznie zatwierdzone. Na szczęście uruchomione zostały środki krajowe, tym razem wyasygnowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach działalności prewencyjnej.

Zapytaliśmy w ZUS, jaki jest budżet całego przedsięwzięcia i jego ewentualne ramy czasowe. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma wyznaczonego terminu zakończenia projektu, a budżet ma pokryć wszystkie projekty spełniające wymagania. Nie pozostaje nic innego, tylko przygotowywać dokumentację i próbować! Nie czekając, aż ZUS weźmie przykład z instytucji unijnych i zbytnio skomplikuje całą procedurę.

W artykule przedstawiamy na co można dostać środki, ile można otrzymać dofinansowania, jakie trzeba spełnić warunki i ile mamy czasu na złożenie swojego wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje połowę zaplanowanych środków przed wykonaniem inwestycji (to też rzadkość w przypadku środków europejskich).

Na co można dostać środki ?

Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji. Może to być zakup i instalacja:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie “n” nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł.

W ramach projektu można zakupić również środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie – doradcze. Dotyczyć one mogą:

 • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy np: hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,
 • dokonania doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
 • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 • opracowania projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Interesujące jest to, że w ramach jednego wniosku można ubiegać się o sfinansowanie działań inwestycyjnych jak i doradczych.

Ile można otrzymać ?

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:

Przedsiębiorstwo Ilość pracowników Poziom dotacji Maksymalna kwota dotacji
doradztwo inwestycje łącznie
Mikro 1 – 9 90% 40.000 zł 100.000 zł 140.000 zł
Małe 10 – 49 80% 60.000 zł 150.000 zł 210.000 zł
Średnie 50 – 249 60% 80.000 zł 260.000 zł 340.000 zł
Duże 250 i więcej 20% 100.000 zł 400.000 zł 500.000 zł

Jak widać na powyższej tabeli, małe firmy (których w branży jest najwięcej) mogą zakupić instalacje, urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa o wartości 150.000 zł – inwestując jedynie 30.000 zł. Nawet w przypadku firm średnich poziom dofinansowania (60%) jest atrakcyjny, gdyż w przypadku środków europejskich i firm średnich często spada poniżej 50%.

Jakie trzeba spełnić warunki ?

Przede wszystkim trzeba reprezentować firmę, która odprowadza składki do ZUS. Następnie trzeba złożyć wniosek, który jest weryfikowany przez ZUS. Po pozytywnej weryfikacji, podpisywana jest umowa i w przeciągu 15 dni  na konto Wnioskodawcy, wskazane w umowie, przekazywana jest zaliczka, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie. Następnie następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczył wniosek. Po pozytywnym odbiorze w terminie 30 dni następuje wypłata drugiej transzy środków.

Przy rozpatrywaniu wniosku liczy się kategoria ryzyka poszczególnych grup działalności, pierwszeństwo mają te o wyższej kategorii. Przykładowo w przypadku działalności polegającej na produkcji mebli, kategoria ryzyka wynosi 6, produkcja wyrobów z drewna – 9 (Maksymalne wartości to np.: 13 – górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, lub 11 leśnictwo i pozyskiwanie drewna). Działalność gospodarcza prowadzona w branży drzewnej charakteryzuje się więc wysoką kategorią ryzyka – co stawia wnioski o dotację z tej branży już na starcie na wysokiej pozycji.

Ile mamy czasu ?

Wnioski można cały czas składać. Zapytaliśmy w ZUS, jaki jest budżet całego przedsięwzięcia i jego ewentualne ramy czasowe. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma wyznaczonego terminu zakończenia projektu, a budżet ma pokryć wszystkie projekty spełniające wymagania. To też lepiej, niż w wypadku środków europejskich, gdzie zazwyczaj terminy są karkołomne a budżety (szczególnie na inwestycje) dość mocno ograniczone.

Nie pozostaje nic innego, tylko przygotowywać dokumentację i próbować! Nie czekając, aż ZUS weźmie przykład z instytucji unijnych i zbytnio skomplikuje całą procedurę.

Film promocyjny opublikowany przez ZUS:

Źródło filmu: www.zus.pl/prewencja/

***

Autorem artykułu jest Dariusz Rutkowski – specjalista od dotacji w sektorze leśnym i drzewnym, prezes Forest Consulting Center Sp. z o.o. – spółki zajmującej się m.in. doradztwem w pozyskiwaniu funduszy i dotacji ze środków unijnych. Na ponad 80 złożonych wniosków przez firmę tylko dwa zostały odrzucone z powodu niezależnego od FCC tj. wykluczenia działalności usługowej w leśnictwie i nieskutecznego dostarczenia przez Urząd Marszałkowski pisma w sprawie uzupełnień.

Osoby zainteresowane wsparciem w uzyskaniu dotacji mogą kontaktować się z Dariuszem Rutkowskim pod nr tel. 609-077-338
lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@forestcc.pl

UWAGA! Ze względu na spore zainteresowanie tematem, wszystkich zainteresowanych współpracą, bardzo prosimy w pierwszym etapie o przesłanie na adres mailowy biuro@forestcc.pl krótkiej informacji, która zawierać będzie następujące elementy:

 1. Krótki opis firmy: wielkość, obszar działania, branża, wraz z podaniem kodów PKD
 2. Opis na jakie stanowisko chcielibyście Państwo pozyskać dofinansowanie
 3. Dane do osoby kontaktowej z firmy: imię i nazwisko, nr tel., adres mailowy.

Przydatne linki:

Więcej informacji działalności doradczej Forest CC w zakładce: DORADZTWO