Biomasa leśna

Banner1

BIOMASA LEŚNA
Produkcja – Dystrybucja – Konsumpcja

Dwudniowy program konferencji, która odbyła się 5-6 czerwca 2012 roku w w Łagowie, obejmowała sześć paneli podczas których była możliwość wysłuchania prelekcji tematycznych oraz ich praktycznego przełożenia na rzeczywistość w ramach Case Stud.

Drugi dzień był okazją do wielu rozmwów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Do tego celu służyło Forum uczestników konferencji oraz Business Party.

Zależało nam, aby po konferecnji został jakiś ślad, dlatego podczas panelu podsumowującego w protokole konferencyjnym zebrane zostały wnioski, które udostępniamy jako materiał pokonferencyjny.

O konferencji

Po przyjęciu pakietu energetyczno-klimatycznego w roku 2008 roku, Polska stanęła przed koniecznością wdrożenia i realizacji zobowiązań z niego wynikających. W świetle tzw. Dyrektywy OZE w sprawie promowania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych „we Wspólnocie w 2020 r. ze źródeł odnawialnych pochodzić będzie 20% energii (…)”. Obecny kształt prawa OZE zalicza również energię wytworzoną w procesie spalania biomasy.

Czym jest biomasa? Obecnie nazywamy nią stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. Zatem w biomasowym wachlarzu znajduje swoje miejsce także tzw. biomasa leśna.

Temat energetycznego wykorzystania biomasy leśnej stał się bardzo istotny w obliczu deficytu drewna na polskim rynku. Problematyczny aspekt wykorzystania biomasy dotyczy obok branż gospodarczych takich jak przemysł drzewny, celulozowy, energetyczny, także zarządcy lasów polskich – PGL Lasy Państwowe oraz członków sektora wykonawców usług leśnych. Wykorzystanie biomasy leśnej rodzi także pytania o efekt ekologiczny i skuteczną ochronę ekosystemów leśnych.

Czym jest biomasa leśna? Jakie są i będą jej zasoby w przyszłości? Jak powinna być wykorzystana? I jaki jest wpływ jej wykorzystania na środowisko?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poruszane były podczas konferencji:

„BIOMASA LEŚNA. Produkcja-Dystrybucja-Konsumpcja.”

organizowanej przez Forest Consulting Center.
Była to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w pełni zagadnieniu biomasy leśnej.

Cele czerwcowej konferencji to:

1. Obiektywna SYNTEZA ZAGADNIEŃ dotyczących biomasy leśnej i możliwości jej wykorzystania

2. STWORZENIE FORUM dla prezentacji zdań i wymiany opinii zaproszonych stron

3. Podsumowanie i ZEBRANIE WNIOSKÓW

Szeroka tematyka konferencji pozwoliła zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi definicji i roli biomasy leśnej. Była to także możliwość zdobycia informacji o aktualnych i przyszłych zasobach, jak i o możliwości zwiększenia potencjału tychże zasobów.

Ponadto konferencja ukazała wiedzę o ekologicznym wpływie pozyskiwania biomasy leśnej na trwałość i zdrowie polskich lasów. Nie zabrakło informacji na temat możliwości wykorzystania biomasy leśnej w przemyśle drzewnym i tzw. energetyce odnawialnej.

„BIOMASA LEŚNA. Produkcja-Dystrybucja-Konsumpcja.”
to FORUM dla tych, którzy nie boją się mówić otwarcie,
to POLE DZIAŁANIA dla tych, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce,
to CZAS dla odważnych przedsiębiorców, naukowców i leśników.


Zobacz także:

Stopka logotypów