Zapytanie numer 78/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy na dzierżawę powierzchni leśnej na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora forwardera.

Poniżej prezentujemy szczegóły opublikowanego w Bazie Konkurencyjności dnia 28.03.2019 postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy na dzierżawę powierzchni leśnej na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora forwardera.

Aktualizacja z 8.04.2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Wielkopolskie
Ul. Gajowa 1, 64-600 Dąbrówka Leśna
data wpływu oferty: 04-04-2019, godz. 16:10


Szczegóły postępowania – kliknij, aby przejść do szczegółów postępowania

Załączniki dotyczące postępowania (pliki do pobrania):

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, termin składania ofert: 2019-04-05, godz.: 10.00 CEST.

Postępowanie odbywa się w ramach trwającego projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-03-2019

Termin składania ofert

05-04-2019

Numer ogłoszenia

1176401

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać:
• dane oferenta;
• proponowaną cenę (czynsz) netto i brutto do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;
• podpis oferenta;
• wykaz usług udostępnienia lasu na cele prowadzenia prac przy użyciu maszyn wielooperacyjnych przeznaczonych do zrywki drewna, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;
• oświadczenie Wykonawcy, w którym zapewnia, iż ma prawo do dysponowania powierzchnią leśną, którą zamierza udostępnić Zamawiającemu oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania tej powierzchni dla celów zrywki drewna za pomocą forwardera, lub inny dokument, z którego wynikać będzie prawo Wykonawcy do dysponowania powierzchnią leśną oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania tej powierzchni dla celów zrywki drewna forwarderem (np. umowa),
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego.Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 5 kwietnia 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Dzierżawa powierzchni leśnej na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora maszyny leśnej – forwardera. Nie otwierać do 5.04.2019 r. do godz. 10.30 CEST”Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 5 kwietnia 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, w zamkniętej kopercie opisanej: „Dzierżawa powierzchni leśnej na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora maszyny leśnej – forwardera. Nie otwierać do 5.04.2019 r. do godz. 10.30 CEST”Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 5.04.2019 r. o godz. 10.30 CEST.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@forestcc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690800290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Udostępnienie (wydzierżawienie) powierzchni leśnej przeznaczonej do zrywki maszynową technologią drewna (przy użyciu forwardera), zlokalizowanej na obszarze Polski. Na wydzierżawionej powierzchni przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne „Kursu operatora forwardera”, realizowane przez okres 7 następujących po sobie bezpośrednio dni kalendarzowych, licząc od 11.05.2019 r. do 17.05.2019 r. włącznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział 5 uczestników w kursie praktycznej obsługi maszyny typu forwarder. Kurs ma pozwolić na zdobycie przez uczestników nowych praktycznych kwalifikacji przy możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków właściwych dla operowania forwarderem.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wydzierżawiający (tj. Wykonawca) udostępni (tj. wydzierżawi) Dzierżawcy (tj. Zamawiającemu) powierzchnię leśną, o wielkości powierzchni co najmniej 3 ha i tym samym przeznaczoną do zrywki drewna krótkiego metodą maszynową (przy użycia forwardera). Na powierzchni leśnej drewno musi być pozyskane, czyli drzewa muszą być ścięte, okrzesane a drewno pozyskane metodą drewna krótkiego podzielone na sortymenty rozłożone w pasach na powierzchni zrębu całkowitego wzdłuż szlaku operacyjnego (zrywkowego). Drewno musi być przystosowane do nasiębiernej zrywki przy użyciu forwardera. Ze względu na dyspozycję dbania o jakość i stan drewna pozyskanego oraz ekosystemu, pozyskanie drewna (ścinka) musi nastąpić tuż przed rozpoczęciem zajęć praktycznych lub w ich trakcie, tak aby nie doprowadzić do deprecjacji surowca (np. sinizna). W celu zachowania ciągu technologicznego maszynowej technologii pozyskania drewna wskazane jest, żeby ścinka i wyrób sortymentu dokonany był harwesterem.
2. Na powierzchni leśnej winny być wyznaczone szlaki zrywkowe (operacyjne) wzdłuż których rozłożony będzie, z podziałem na sortymenty, surowiec drzewny przygotowany do zrywki.

Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 3 do nr 23 ) znajdują się w załączniku “Zapytanie ofertowe” na str. nr 2-3

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości czynszu (brutto). Za nienależyte wykonanie umowy uważa się przede wszystkim:
1) nieudostępnienie powierzchni leśnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) niezapewnienie dodatkowej powierzchni lasu w przypadku niewystarczającej ilości surowca drzewnego przypadającego na danego uczestnika tak, aby zajęcia praktyczne na kursie odbywały się w sposób nieprzerwany i niezakłócony.

Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości czynszu (brutto). Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
6) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert.
7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy nastąpi od 11.05.2019 r. do 17.05.2019 r. włącznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prawo dysponowania powierzchnią leśną oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania lasu dla celów zrywki drewna za pomocą forwardera.

Wykonawca musi posiadać prawo dysponowania powierzchnią leśną, którą zamierza udostępnić Zamawiającemu oraz prawo do zawierania prawnie wiążących i skutecznych umów w zakresie udostępniania tej powierzchni dla celów zrywki drewna za pomocą forwardera.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy, w którym zapewnia, iż ma prawo do dysponowania powierzchnią leśną, którą zamierza udostępnić Zamawiającemu oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania tej powierzchni dla celów zrywki drewna za pomocą forwardera. Prawo, o którym mowa może zostać wykazane przez wykonawcę na podstawie innego niż opisany w zdaniu poprzedzającym dokumentu, z którego wynikać będzie jego prawo do dysponowania powierzchnią leśną oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania tej powierzchni dla celów zrywki drewna za pomocą forwardera (np. umowa).

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się wykonaniem (lub być w trakcie wykonywania) – w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przed upływem terminu składania ofert – co najmniej pięciokrotnie, usługi udostępnienia lasu na cele prowadzenia prac przy użyciu maszyn wielooperacyjnych przeznaczonych do zrywki drewna (tj. usługi podobnej – a nie tylko tożsamej – do przedmiotu zamówienia).

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez przedstawienie przez Wykonawcę wykazu usług, o których mowa powyżej, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę.

Potencjał techniczny

Powiązania kapitałowe i osobowe:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o braku powyższego powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy o realizację zamówienia w następujących przypadkach (przy czym wystarczy ziszczenie się tylko jednego z nich, nawet jeżeli przedmiot tego przypadku jest oceniany inaczej w przypadkach pozostałych):
1) zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego w porównaniu z warunkami proponowanymi w wygranej ofercie, tj.: wysokość kar umownych będzie wyższa; czynsz ulegnie zmniejszeniu (bez zmiany pozostałych okoliczności) – przy czym żadna z tych zmian umowy nie może powodować wzrostu czynszu (co siłą rzeczy nie ma zastosowania do zmiany w postaci obniżenia czynszu) – w zakresie adekwatnym do zmiany;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy – w zakresie adekwatnym do zmiany;
3) nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
4) nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie łącząca Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą lub zmiana wniosku o dofinansowanie lub jakakolwiek inna zmiana w zakresie ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą (np. w zakresie harmonogramu realizacji projektu) – w zakresie adekwatnym do zmiany;
5) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia powstanie na skutek okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub Zamawiającego i których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego – w zakresie terminu realizacji zamówienia i rozwiązania umowy. W takich przypadkach (w szczególności, gdy liczba uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie przeczy racjonalności logistycznej, organizacyjnej i ekonomicznej przeprowadzenia kursu, tj. gdy liczba ta jest mniejsza niż 4 uczestników) Zamawiający ma prawo jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji umowy, przy czym – co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem nowego terminu jej realizacji – zawiadamia wybranego Wykonawcę o tym terminie. Wykonawca ma 7 dni na złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o skorzystaniu z prawa wykonania umowy bądź o rezygnacji z tego prawa (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym). W przypadku rezygnacji Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o tożsamym przedmiocie;
6) Instytucja Zarządzająca wyrazi uprzednią zgodę na zmianę umowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności usprawiedliwiających zmianę – w zakresie adekwatnym do uzyskanej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – Zał. nr 1;
2) Oświadczenie dot. prawa do udostępniania powierzchni leśnej – Zał. nr 2;
3) Wykaz usług wchodzących w zakres doświadczenia Wykonawcy – Zał. nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: Cena (opłata) brutto
Znaczenie procentowe kryterium: 49%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 49 pkt

Kryterium: Lokalizacja na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Znaczenie procentowe kryterium: 51%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 51 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
* Cena (opłata) brutto to cena (opłata) jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją całej usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium wyboru: Cena (opłata) brutto
Ocena kryterium: Liczba punktów = (C min/ Cr) x 49 pkt
gdzie:
Cmin – cena (opłata) brutto oferty najtańszej
Cr – cena (opłata) brutto oferty rozpatrywanej

Kryterium wyboru: Lokalizacja na terenie woj. warmińsko-mazurskiego:

Lokalizacja na terenie woj. warmińsko-mazurskiego – 51 pkt
Lokalizacja poza terenem woj. warmińsko- mazurskiego – 0 pkt

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 75/56

60-523 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609077338

Fax

616698119

NIP

7811862532

Tytuł projektu

Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0013/17-00