Zapytanie numer 97/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych warsztatowych z konserwacji i wykonywania prostych napraw harwestera podczas „Kursu operatora harwestera”.

Poniżej prezentujemy szczegóły opublikowanego w Bazie Konkurencyjności dnia 10.06.2019 postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych warsztatowych z konserwacji i wykonywania prostych napraw harwestera podczas „Kursu operatora harwestera”.

Aktualizacja z 19.06.2019 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

Eugeniusz Rakowski
Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 11/3,
64-600 Oborniki Wielkopolskie
data wpłynięcia oferty: 17.06.2019 r. o godz. 15:50

Szczegóły postępowania – kliknij, aby przejść do szczegółów postępowania

Załączniki dotyczące postępowania (pliki do pobrania):

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, termin składania ofert: 2019-06-18, godz.: 10.00 CEST

Postępowanie odbywa się w ramach trwającego projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

10-06-2019

Termin składania ofert

18-06-2019

Numer ogłoszenia

1189720

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:
• dane oferenta;
• proponowaną cenę (Wynagrodzenie) netto i brutto do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;
• podpis oferenta;
• wykaz usług wykonania co najmniej pięciokrotnie usług prowadzenia zajęć na szkoleniach lub kursach operatorów maszyn leśnych wraz zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;
• oświadczenie Wykonawcy posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia przy naprawie i konserwowaniu maszyn do pozyskania drewna oraz posiadania dyplomu ukończenia co najmniej szkoły zawodowej lub technikum i zawodu mechanika lub elektromechanika lub posiadania wykształcenia wyższego o kierunku technicznym (opisane w warunkach udziału);
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 18 czerwca 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Przeprowadzenie zajęć praktycznych warsztatowych z konserwacji i wykonywania prostych napraw harwestera podczas „Kursu operatora harwestera”. Nie otwierać do 18.06.2019 r. do godz. 10.30 CEST”.

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 18 czerwca 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, w zamkniętej kopercie opisanej: „Przeprowadzenie zajęć praktycznych warsztatowych z konserwacji i wykonywania prostych napraw harwestera podczas „Kursu operatora harwestera”. Nie otwierać do 18.06.2019 r. do godz. 10.30 CEST”.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.
Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 18.06.2019 r. o godz. 10.30.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@forestcc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690800290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie jednodniowych (8 godzin) zajęć praktycznych w warsztacie firmy leśnej z konserwacji i wykonywania podstawowych napraw harwestera dla 5 osób, uczestników „Kursu operatora harwestera”, który zrealizowany będzie łącznie przez 11 dni kalendarzowych w okresie od 25 czerwca do 5 lipca 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział 5 uczestników w pełnowymiarowym kursie operatora maszyny leśnej typu harwester. Kurs ma pozwolić na zdobycie przez uczestników nowych praktycznych kwalifikacji przy możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków właściwych dla operowania harwesterem

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnym warsztacie firmy leśnej, udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa Oborniki Wielkopolskie k. Poznania.
2. Warsztat wyposażony będzie we wszystkie niezbędne sprzęty oraz podzespoły maszyn leśnych harwesterów (części zamiennych, części eksploatacyjnych, części składowych maszyny) oraz dokumentację techniczną (instrukcje obsługi maszyn, schematy hydrauliczne i elektryczne, katalogi części zamiennych).
3. Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie obsługiwania ww. sprzętów oraz znać działanie poszczególnych podzespołów maszyny – harwestera (tj. układów hydraulicznych, układów elektrycznych) oraz posiadać umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną maszyny, wyszczególnioną w pkt.2.
4. Zajęcia warsztatowe winny odbywać się na zasadzie konwersatorium. Wykonawca podczas zajęć będzie pokazywał podzespoły maszyn leśnych i inne elementy wyposażenia warsztatu, niezbędne do realizacji zajęć oraz powinien omawiać ich działanie i zastosowanie.Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 5 do nr 13 ) znajdują się w załączniku “Zapytanie ofertowe” na str. nr 1-2.

Kary umowne:
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny (brutto). Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości ceny (brutto). Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
6) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert.
7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Kod CPV

80531000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

28.06.2019 r. od godz.: 08:00 do 16:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykształcenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać wykształcenie minimum zawodowe lub średnie techniczne wraz z uzyskaniem zawodu mechanika / elektromechanika lub wyższe o kierunku technicznym;

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy, w którym poda nazwę ukończonej szkoły / uczelni / szkoły wyższej.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełnić jednocześnie dwa warunki:
a) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie przy naprawie i konserwowaniu wielozadaniowych maszyn do pozyskania drewna(tj. usługi podobnej – a nie tylko tożsamej – do przedmiotu zamówienia), oraz
b) wykazać się wykonaniem (lub być w trakcie wykonywania) – w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przed upływem terminu składania ofert – co najmniej pięciokrotnie, usługi prowadzenia zajęć na szkoleniach lub kursach operatorów maszyn leśnych.

Ocena spełnienia powyższych warunków następuje poprzez złożenie na druku formularza ofertowego oświadczenia o posiadanym doświadczeniu zawodowym oraz poprzez przedstawienie przez Wykonawcę wykazu usług, o których mowa powyżej, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę.

Dodatkowe warunki

Powiązania kapitałowe i osobowe:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o braku powyższego powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy o realizację zamówienia w następujących przypadkach (przy czym wystarczy ziszczenie się tylko jednego z nich, nawet jeżeli przedmiot tego przypadku jest oceniany inaczej w przypadkach pozostałych):
1) zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego w porównaniu z warunkami proponowanymi w wygranej ofercie, tj.: wysokość kar umownych będzie wyższa; cena ulegnie zmniejszeniu (bez zmiany pozostałych okoliczności) – przy czym żadna z tych zmian umowy nie może powodować wzrostu ceny (co siłą rzeczy nie ma zastosowania do zmiany w postaci obniżenia ceny) – w zakresie adekwatnym do zmiany;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy – w zakresie adekwatnym do zmiany;
3) nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
4) nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie łącząca Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą lub zmiana wniosku o dofinansowanie lub jakakolwiek inna zmiana w zakresie ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą (np. w zakresie harmonogramu realizacji projektu) – w zakresie adekwatnym do zmiany;
5) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia powstanie na skutek okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub Zamawiającego i których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego – w zakresie terminu realizacji zamówienia i rozwiązania umowy. W takich przypadkach (w szczególności, gdy liczba uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie przeczy racjonalności logistycznej, organizacyjnej i ekonomicznej przeprowadzenia kursu, tj. gdy liczba ta jest mniejsza niż 4 uczestników) Zamawiający ma prawo jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji umowy, przy czym – co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem nowego terminu jej realizacji – zawiadamia wybranego Wykonawcę o tym terminie. Wykonawca ma 7 dni na złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o skorzystaniu z prawa wykonania umowy bądź o rezygnacji z tego prawa (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym). W przypadku rezygnacji Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o tożsamym przedmiocie;
6) Instytucja Zarządzająca wyrazi uprzednią zgodę na zmianę umowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności usprawiedliwiających zmianę – w zakresie adekwatnym do uzyskanej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – Zał. nr 1;
2) Oświadczenie dot. wykształcenia- Zał. nr 2;
3) Wykaz usług wchodzących w zakres doświadczenia Wykonawcy – Zał. nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: Cena (Wynagrodzenie) brutto *
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 100 pkt
Znaczenie procentowe: 100 %

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
* Cena (Wynagrodzenie) brutto to cena (Wynagrodzenie) jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium wyboru: Cena (Wynagrodzenie) brutto
Ocena kryterium: Liczba punktów = (C min/ Cr) x 100

gdzie:
Cmin – cena (Wynagrodzenie) brutto oferty najtańszej
Cr – cena (Wynagrodzenie) brutto oferty rozpatrywanej

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 75/56

60-523 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609077338

Fax

616698119

NIP

7811862532

Tytuł projektu

Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0013/17-00