Zapytanie numer 92/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych podczas 7-dniowego „Kursu brakarskiego drewna okrągłego”.

Poniżej prezentujemy szczegóły opublikowanego w Bazie Konkurencyjności dnia 30.04.2019 postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych podczas 7-dniowego „Kursu brakarskiego drewna okrągłego”.

Aktualizacja z 9.05.2019 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

Dominik Jabłoński
ul. Podleśna 19, 64-020 Głuchowo
data wpływu oferty: 07.05.2019 r. godz.16:50


Szczegóły postępowania – kliknij, aby przejść do szczegółów postępowania

Załączniki dotyczące postępowania (pliki do pobrania):

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, termin składania ofert: 2019-05-08, godz.: 10.00 CEST

Postępowanie odbywa się w ramach trwającego projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

30-04-2019

Termin składania ofert

08-05-2019

Numer ogłoszenia

1182813

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:
• dane oferenta;
• proponowaną cenę (wynagrodzenie) netto i brutto do poniesienia przez Zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;
• podpis oferenta;
• wykaz wykonania co najmniej pięciokrotnie, usługi prowadzenia zajęć praktycznych na kursach brakarskich, o łącznym zakresie nie mniejszym niż 30 godzin, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi (w tym liczba godzin prowadzenia zajęć), nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;
• oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
• kserokopia dyplomu/ świadectwa/ innego dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję, potwierdzające uzyskane wykształcenie, poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę
• kserokopia uprawnień związanych z posiadaniem klasy instruktorskiej i/lub minimum III klasy brakarskiej potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 8 maja 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Przeprowadzenie zajęć praktycznych podczas 7-dniowego „Kursu brakarskiego drewna okrągłego” – zapytanie nr 92/RPWM/2019. Nie otwierać do 08.05.2019 r. do godz. 11.30 CEST”.

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 8 maja 2019 r., do godz.: 10.00 CEST, w zamkniętej kopercie opisanej: „Przeprowadzenie zajęć praktycznych podczas 7-dniowego „Kursu brakarskiego drewna okrągłego” – zapytanie nr 92/RPWM/2019. Nie otwierać do 08.05.2019 r. do godz. 11.30 CEST”.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 08.05.2019 r. o godz. 11.30.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@forestcc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690800290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia zajęć praktycznych nt. manipulacji drewna okrągłego, metod sporządzania szacunków brakarskich i klasyfikacji surowca drzewnego dla 4 – osobowej grupy, w ramach „Kursu brakarskiego drewna okrągłego”, który zrealizowany będzie w dniach od 25 maja do 31 maja 2019 r. włącznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma pozwolić na zdobycie przez uczestników nowych praktycznych kwalifikacji przy możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy brakarza drewna okrągłego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. W „Kursie brakarskim drewna okrągłego”, organizowanym przez Zamawiającego, będzie brało udział docelowo 12 uczestników, kurs trwać będzie nieprzerwanie 7 dni (łącznie z weekendem). Zajęcia praktyczne będące przedmiotem zamówienia stanowią jedynie część kursu. Zajęcia obejmujące przedmiot zamówienia – w związku z podziałem 12 uczestników kursu na 3 (trzy) grupy (każda grupa po 4 uczestników) – obejmować będą pracę wyłącznie z jedną grupą 4-osobową w ramach kursu. Zamawiający, dla dwóch pozostałych grup, w dwóch odrębnych postępowaniach, wyłoni wykonawców do realizacji zajęć praktycznych tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia (w tym tożsamych czasowo, tj. praca z 3 grupami będzie odbywała się w tym samym czasie – równolegle).

Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 2 do nr 16 ) znajdują się w załączniku “Zapytanie ofertowe” na str. nr 1-2

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny (brutto). Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości ceny (brutto). Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
3) O ile oferta zakładać będzie wykonanie niniejszego zamówienia przez tę samą osobę fizyczną, która jednocześnie wykonać będzie miała zamówienie wygrane wcześniej i o tożsamym przedmiocie zamówienia (tj. w ramach innej grupy uczestników kursu – zapytanie ofertowe Zamawiającego nr 56/RPWM/2018 lub nr 57/RPWM/2018 niniejszego projektu), zostanie ona (ta oferta) odrzucona w niniejszym postępowaniu ze względu na niemożliwość wykonania przedmiotu zamówienia (z uwagi na zbieżność czasową realizacji wcześniej wygranego zamówienia). W takiej sytuacji Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
7) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert.
8) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: od 27 do 31 maja 2019 r. włącznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykształcenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą łącznie spełnić następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie co najmniej średnie leśne lub drzewne, lub inne (wyższe) o kierunku leśnym lub drzewnym;
b) oraz wykazać się posiadaniem klasy instruktorskiej i/lub minimum III klasy brakarskiej.

Ocena spełnienia powyższych warunków następuje poprzez:

a) złożenie oświadczenia Wykonawcy o posiadanym wykształceniu, w którym poda profil/kierunek i nazwę szkoły/ szkoły wyższej/ uczelni i przedłożenie kserokopii dyplomu/ świadectwa/ innego dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję potwierdzającego uzyskane wykształcenie, potwierdzonego za zgodność oryginałem przez Wykonawcę,
b) oraz przedłożenie kserokopii uprawnień związanych z posiadaniem klasy instruktorskiej i/lub minimum III klasy brakarskiej potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się wykonaniem (lub być w trakcie wykonywania) – w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przed upływem terminu składania ofert – co najmniej pięciokrotnie, usługi prowadzenia zajęć praktycznych na kursach brakarskich, o łącznym zakresie nie mniejszym niż 30 godzin.
Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez przedstawienie przez Wykonawcę wykazu usług, o których mowa powyżej, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi (w tym liczbę godzin prowadzonych zajęć), nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę.

Dodatkowe warunki

Powiązania kapitałowe i osobowe:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o braku powyższego powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy o realizację zamówienia w następujących przypadkach (przy czym wystarczy ziszczenie się tylko jednego z nich, nawet jeżeli przedmiot tego przypadku jest oceniany inaczej w przypadkach pozostałych):
1) zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego w porównaniu z warunkami proponowanymi w wygranej ofercie, tj.: wysokość kar umownych będzie wyższa; cena ulegnie zmniejszeniu (bez zmiany pozostałych okoliczności) – przy czym żadna z tych zmian umowy nie może powodować wzrostu ceny (co siłą rzeczy nie ma zastosowania do zmiany w postaci obniżenia ceny) –
w zakresie adekwatnym do zmiany;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy – w zakresie adekwatnym do zmiany;
3) nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
4) nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie łącząca Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą lub zmiana wniosku o dofinansowanie lub jakakolwiek inna zmiana w zakresie ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą (np. w zakresie harmonogramu realizacji projektu) – w zakresie adekwatnym do zmiany;
5) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia powstanie na skutek okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub Zamawiającego i których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego – w zakresie terminu realizacji zamówienia i rozwiązania umowy. W takich przypadkach (w szczególności, gdy liczba uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie przeczy racjonalności logistycznej, organizacyjnej i ekonomicznej przeprowadzenia kursu, tj., gdy liczba ta jest mniejsza niż 10 uczestników) Zamawiający ma prawo jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji umowy, przy czym – co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem nowego terminu jej realizacji – zawiadamia wybranego Wykonawcę o tym terminie. Wykonawca ma 7 dni na złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o skorzystaniu z prawa wykonania umowy bądź o rezygnacji z tego prawa (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym). Brak złożenia oświadczenia lub złożenie po terminie poczytywany jest również jako rezygnacja. W przypadku rezygnacji Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o tożsamym przedmiocie.
6) Instytucja Zarządzająca wyrazi uprzednią zgodę na zmianę umowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności usprawiedliwiających zmianę – w zakresie adekwatnym do uzyskanej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2) Oświadczenie dot. wykształcenia – zał. nr 2.
3) Wykaz usług wchodzących w zakres doświadczenia wykonawcy – zał. nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: Cena (Wynagrodzenie) brutto *
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 100 pkt
Znaczenie procentowe: 100 %

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
* Cena (Wynagrodzenie) brutto to cena (Wynagrodzenie) jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium wyboru: Cena (Wynagrodzenie) brutto
Ocena kryterium: Liczba punktów = (C min/ Cr) x 100

gdzie:
Cmin – cena (Wynagrodzenie) brutto oferty najtańszej
Cr – cena (Wynagrodzenie) brutto oferty rozpatrywanej

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 75/56

60-523 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609077338

Fax

616698119

NIP

7811862532

Tytuł projektu

Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0013/17-00