Rekrutacja

Uczestnikami projektu będą osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat i zamieszkują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w ww. kursach i przejdą poprawnie procedurę rekrutacji. Przewidzieliśmy udział 110 osób w ramach projektu, który realizowany będzie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Zgłoszenia na kursy uczestnicy będą dokonywać e-mailowo za pomocą przygotowanego formularza dostępnego na stronie www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE” w terminie do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu (decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia, czyli cała dokumentacja aplikacyjna będzie przesyłana do siedziby Biura Projektu drogą e-mailową (skan).

Organizator zweryfikuje zgłoszenia pod kątem kryteriów dostępu oraz utworzy listę rankingową i do 14 dni kalendarzowych poinformuje chętnych o zakwalifikowaniu udziału w kursie lub wpisaniu na listę rezerwową. W przypadku otrzymania takiej samej ilości pkt. decyduje data i ewentualnie godz. wpływu zgłoszenia.

Kryteria udziału w projekcie (dostępu):

  • Wiek uczestnika (osoba pełnoletnia) – oświadczenie – 0/1 pkt.
  • Miejsce zamieszkania/pracy/pobierania nauki (woj. warm.-maz.) – oświadczenie – 0/1
  • Nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej – oświadczenie – 0/1
  • Dodatkowe kryteria dostępu (dot. „Kursów operatora harwestera i forwardera”) :
    • Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora maszyn leśnych – orzeczenie – 0/1
    • Prawo jazdy kat. B – kopia dokumentu – 0/1

Dodatkowe kryteria dostępu ww. – do spełnienia po zakwalifikowaniu na listę uczestników.

Na każdy z planowanych kursów, jest przewidziana ograniczona liczba dostępnych miejsc.
W przypadku większej ilości zgłoszeń, organizator przyjmuje zasadę pierwszeństwa. Oznacza to, iż będą brane pod uwagę te aplikacje, które zostaną przesłane do Biura Projektu jako pierwsze i będą poprawnie (kompletnie) wypełnione. Na stronie Organizatora będzie ogłaszany termin rozpoczęcia oraz zakończenia naboru zgłoszeń (dwa tygodnie). Każde zgłoszenie na kurs, musi być sprawdzone przez pracownika Biura Projektu i następnie potwierdzone mailem zwrotnym.

Pobierz szczegółowy ‘Regulamin rekrutacji’ w projekcie – plik PDF

Przejdź do terminów rekrutacji oraz formularzy zgłoszeniowych do pobrania – kliknij


Kontakt z organizatorem:

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.