„Bony szkoleniowe” – kto może z nich skorzystać?

Banner

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie skończyłeś 30 lat możesz wnioskować w swoim urzędzie pracy o tzw. bony szkoleniowe. Narzędzie to weszło w życie po tegorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, która wyposaża pośredników pracy w nowe instrumenty wspierania bezrobotnych. Realizacja bonu opiera się na trójstronnej umowie zawieranej pomiędzy urzędem pracy, potencjalnym pracodawcą i instytucją szkoleniową taką jak nasza.

W tekście tym opisujemy zmiany, które zaszły w przydzielaniu pomocy finansowej na szkolenia i kursy zawodowe dla osób bezrobotnych oraz jak dziś realnie funkcjonują założenia nowej ustawy. Wyszczególniliśmy także warunki, jakie należy spełnić aby złożyć wniosek i otrzymać bon szkoleniowy w swoim urzędzie.

ZAŁOŻENIA

Pomysł wprowadzenia nowych narzędzi udzielania pomocy m.in. poprzez bony szkoleniowe zaczerpnięty jest z krajów europejskich takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Ustawa wprowadziła profilowanie pomocy. Wyszczególniono trzy kategorie bezrobotnych. W pierwszej znaleźli się Ci, którzy chcą tylko ofert pracy i nie potrzebują dodatkowej pomocy. Drugi profil przewidziany jest dla osób z największą szansą na znalezienie zatrudnienia lub wymagających przekwalifikowania zawodowego. Trzeci profil, to trwale bezrobotni i wykluczeni społecznie. Pojawia się też nowa rola tzw. doradcy, który od samego początku prowadzi osobę bezrobotną. Zastępuje on dotychczasowego pośrednika pracy.

Z myślą o starszych pracownikach powstał także Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dysponuje wydzielonymi środkami na dofinansowania do szkoleń (do 80%). W tym roku został on wsparty kwotą 40 mln zł, w kolejnych latach ma to być 200 mln zł rocznie. Priorytetem Funduszu na lata 2014-2015 jest wsparcie edukacji ustawicznej osób w wieku „45+”. Pracodawca będzie mógł przeznaczyć na szkolenie pracownika kwotę 300% jego wynagrodzenia. Środki finansowe KFS, pochodzące z Funduszu Pracy, zostaną podzielone pomiędzy województwami w zależności od liczby miejsc pracy.

PROBLEMY

Kilka miesięcy po wprowadzeniu ustawy w życie można natrafić w internecie na falę krytyki. Według resortu pracy problemy z funkcjonowaniem ustawy są spowodowane deficytami kadrowymi urzędników. Na jednego doradcę przypada obecnie kilkaset osób bezrobotnych. Rekordzistą jest Urząd Pracy w Nowym Sączu, gdzie na jednego opiekuna przypada ok. 600 poszukujących pracy. Ponadto nie każdy pracownik urzędu posiada kompetencje, aby stać się efektywnym doradcą zawodowym osoby bezrobotnej. Pomimo dodatkowych premii dla urzędnika za efekty jego pracy.

Są także błędy w profilowaniu bezrobotnych. Okazuje się, że system komputerowy nie jest do końca wydolny. Niektóre osoby są przydzielone do nieodpowiednich grup.  Sami bezrobotni nie widzą zmian na lepsze jeżeli chodzi o swoją obsługę, co więcej narzekają na długie kolejki i brak realnego wsparcia ze strony opiekujących się nimi doradców. Pocieszające jest to, że nowe rozwiązania wprowadzane są od maja i przechodzą zapewne “chorobę wieku dziecięcego” i tak naprawdę zapisy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia dopiero zaczynają skutecznie wchodzić w życie.

Są jednak pozytywy, jak podaje portal MPiPS w podsumowaniu z 19 listopada widzimy, iż do końca września br. z nowych form wsparcia skorzystało już 16,4 tysiąca bezrobotnych i przedsiębiorców. Patrząc na te statystyki można wysunąć wniosek, że nie jest tak źle i w skali całego kraju reforma urzędów pracy i profilowanie pomocy przynosi pozytywne efekty. Poniżej podsumowanie fukcjonowania rządowego wsparcia:

MPiPS infografika

Infografika pochodzi z portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

BONY SZKOLENIOWE

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie przekroczyłeś 30-roku życia i chcesz skorzystać z nowej formy wsparcia np. poprzez otrzymanie bonu szkoleniowego, należy spełnić pewne warunki. Bon szkoleniowy oferowany przez urząd pracy, stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem (np. koszty zakwaterowania, przejazdy, wyżywienie).

Kryteria jakie należy spełnić:

• Być zarejestrowanym w urzędzie pracy,
• Nie otrzymać dotychczas odpowiedniej oferty zatrudnienia,
• Wybrać szkolenie zwiększające szanse na znalezienie odpowiedniej pracy,
• Wybrane szkolenie musi zostać uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.

Po spełnieniu tych warunków należy złożyć pisemny wniosek, który zawierać będzie uzasadnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie we wskazanym zakładzie pracy. PUP sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w konkretnym bonie szkoleniowym.

W ramach tego narzędzia osoba bezrobotna sama dokonuje wyboru konkretnej oferty szkolenia realizowanego w wybranej przez siebie instytucji szkoleniowej. Po zaakceptowaniu bonu przez urząd, bezrobotny w wyznaczonym czasie ważności bonu zgłasza się do instytucji szkoleniowej i odbywa szkolenie. Równolegle urząd pracy zawiera umowę z instytucją szkoleniową wskazaną przez bezrobotnego.

Maksymalna wartość kosztów poniesionych w związku z podjęciem szkolenia, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu, resztę pokrywa bezrobotny.

Na koniec zapytaliśmy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na czym polegają korzyści realizowania bonów szkoleniowych. Po kilku dniach dostaliśmy odpowiedź, która napłynęła z Departamentu Rynku Pracy:

Nowelizowaną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) wprowadzono m.in. dodatkowy instrument rynku pracy – bon szkoleniowy, adresowany do bezrobotnych do 30 roku życia.

Bon jest przyznawany bezrobotnemu, aby mógł sobie poszukać i wybrać z oferty rynkowej szkolenie potrzebne do uzyskania zatrudnienia. Jednak, aby urząd pracy mógł skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, wybrana instytucja  musi być zarejestrowana w bazie danych pn. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (www.ris.praca.gov.pl).

Sprawdziliśmy – nasza firma widnieje we wspomnianym rejestrze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko zapytać o możliwość skorzystania z bonu w swoim urzędzie pracy.

PODSUMOWANIE

W krajach Europy Zachodniej, na których wzorowali się ustawodawcy, na jednego doradcę zawodowego przypada maksymalnie kilkadziesiąt osób. Nasuwa się przykry wniosek, że tak jak to bywa w Polsce – reforma była więc zrobiona tylko po to, aby ją przeprowadzić, nie rozwiązuje bowiem kluczowych problemów bezrobocia.

Liczymy, że z czasem będzie lepiej. Jako Forest CC posiadamy spore doświadczenie we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, dlatego będąc instytucją szkoleniową – mająca status jednostki kształcenia ustawicznego, w pełni wpisujemy się w funkcjonowanie nowej ustawy. W związku z tym chętnie zaoferujemy nasze kursy zawodowe w formie bonu szkoleniowego.

Wszelkie osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt telefoniczny: 690-800-290 lub mailowy: j.rutkowski@forestcc.pl. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Tekst powstał w oparciu o dane zamieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Autor: JR